Pages Navigation Menu

jou migrasie-inspirasie

Australiese migrasie – stuur vir ons die jeug!

Australiese migrasie – stuur vir ons die jeug!

Die natuurlike bevolkingsaanwas van Australië is laag en stabiel, en as die huidige netto oorsese migrasie volgehou word, sal migrante van die verwagte Australiese bevolking van 40 miljoen inwoners teen 2060, sowat 13 miljoen uitmaak. Die impak van hierdie bykomende nuwe Australiërs moet egter in belang van alle huidige Australiërs wees.

Dit is een van die bevindings van die Productivity Commission se verslag nadat die inname van migrante in Australië ondersoek is. Die kommissie beveel aan dat die hoofdoel van Australië se immigrasiebeleid moet wees om die ekonomiese, sosiale en omgewingswelvaart van alle Australiërs en hulle nageslag te verseker terwyl Australiese gemeenskapswaardes in ag geneem word. Die fiskale uitwerking op die land en die onderskeie state moet in ag geneem word oor die lewensverloop van die migrant.

Lok jong, geskoolde migrante

‘n Stelsel waar jong en geskoolde immigrante gelok word en sensitief is vir veranderinge in die ekonomie en sosiale en omgewingstoestande hou langtermynvoordele vir die gemeenskap in. Immigrante wat relatief jonk, gesond, geskool en Engels magtig is, het ‘n positiewer invloed op die Australiese ekonomie. Die studie bevind dat hierdie immigrante klaarblykblik meer belasting in hul leeftyd betaal en minder geneig is om gebruik te maak van dienste wat deur die staat befonds word.

Las op die huidige infrastruktuur

Baie migrante verhuis na die groot stede, wat lei tot verkeersknope en duurder grond- en huispryse. Dit bemoeilik die lewering van munisipale dienste en verg deeglike beplanning en belegging in infrastruktuur deur die owerhede. Groot uitbreidings aan infrastruktuur behoort in lyn te wees met die verwagte bevolkingsgroei met streng en deursigtige kostevoordeelontledings.

Kulturele diversiteit

Onderlinge sosiale samehorigheid tussen die verskillende etniese groepe wat deel vorm van die Australiese gemeenskap ontwikkel wedersydse respek en vertroue. Die kommissie beveel aan dat dienste aan alle permanente migrante gebied moet word om hul Engels te verbeter en te help met indiensneming sodat hulle makliker werk kan kry en sosiaal inskakel. Hulle beveel aan dat alle primêre aansoekers vir geskoolde permanente immigrasie bewys moet lewer van ‘n basiese Engelsvaardigheid.

Hulp vir tydelike migrantewerkers

Plaaslike werkgewers behoort steeds te help met die opleiding van 457 Visa-houers. Die erkenning van oorsese kwalifikasies wat by voorste oorsese instellings bekom is, insluitende oorbruggingskursusse, behoort voorkeur te geniet. Die kommissie stel voor dat die Fair Work Ombudsman die ontwikkeling van ‘n slimfoontoepassing moet aanvra wat inligting aan tydelike migrantewerkers sal gee wat hul regte en verantwoordelikhede binne die werkplek uitspel, met skakels waar klagtes van misbruik en uitbuiting gelê kan word.

Jonger permanente migrante

Die ondersoek beveel aan dat die huidige ouderdomsperk van 50 jaar vir permanente migrasie volgens vaardigheidsvereistes (skill stream) verlaag moet word, maar die regering kan steeds uitsonderlike aansoeke hiervan vrystel.

Die puntestelsel

Jonger migrante behoort meer punte te verdien en punte behoort bygetel te word as die volwasse sekondêre migrant ook oor vaardighede beskik (onderhewig aan ‘n maksimum aantal punte). Primêre enkelaansoekers behoort ook ekstra punte te verdien gelykstaande aan die maksimum vir sekondêre migrante.

Ouers is welkom, maar teen ‘n prys

Die huidige Parent Visa Stream stel besonder hoë eise aan die Australiese gesondheids- en ouderdomsorg asook sosiale welvaart, maar wat belasting betref, dra dit glad nie by tot die fiskale koffers nie. Die Contributory Parent Visa Charge dek slegs ‘n klein gedeelte van die verwagte koste en behoort aansienlik verhoog te word. Die kommissie beveel aan dat ‘n tydelike visum vir ouers in plek gestel word waar ouers vir langer tye in die land kan bly, maar dat alle koste deur die ouers of kind wat borg staan, gedra moet word tydens hul verblyf.

Beleggingsvisums werk nie

Beleggingsvisums behoort uitgefaseer te word omdat die ekonomiese voordele van die Significant and Premium Investor Visa Programmes relatief klein is en hoofsaaklik tot voordeel van die visumhouer en fondsbestuurders strek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *